Tiêm hủy mỡ

Tiêm hủy mỡ bắp chuối
Tiêm hủy mỡ bắp chuối

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 1 ~2 lần - Thời gian: 15 phút ...

Tiêm hủy mỡ bắp tay trong ngoài
Tiêm hủy mỡ bắp tay trong ngoài

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 2-3 Lần - Thời gian: 15 phút ~ 30 phút ...

Tiêm hủy mỡ bụng trên dưới
Tiêm hủy mỡ bụng trên dưới

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 5- 7 lần - Thời gian: 30 phút ~45 phút ...

Tiêm hủy mỡ thăn lưng
Tiêm hủy mỡ thăn lưng

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 2- 3 lần - Thời gian: 15 phút ~ 20 phút ...

Tiêm hủy mỡ vùng mặt
Tiêm hủy mỡ vùng mặt

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 2- 3 lần - Thời gian: 15 phút ~ 20 phút ...

Tiêm hủy mỡ đùi trong ngoài
Tiêm hủy mỡ đùi trong ngoài

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 2 ~ 4 lần - Thời gian: 15 phút ~ 30 phút ...

Tiêu hủy mỡ đầu gối
Tiêu hủy mỡ đầu gối

SƠ LƯỢC - Liệu trình: 1 ~2 lần - Thời gian: 15 phút ...